Deux appareils photo Polaroid 635 / 636 Vintage.

eBay