Voitures Miniatures Michelin 

Voitures Miniatures Michelin. Un modèle Renault et un modèle Citroen 

eBay