Piles VARTA CR2450 3V ou CR2430 CR2032 CR2025 CR2016 / LR03 LR6 LR14 LR20 6LR61

Ou Alcaline LR03 LR6 LR14 LR20 6LR61. CR2450 ou CR2430 CR2032 CR2025 CR2016. Piles VARTA Lithium 3V.

eBay