Thorens TD 160 165 166 145 146 147 Noyer Plinthe & 18 mm Plinthe Kit#3

eBay